FosPro is een waterbehandelingsmiddel voor het behandelen van gesloten verwarmingssyste­men, zoals stadsverwarmingssystemen en verwarmingssystemen in de glastuinbouw. FosPro is niet geschikt voor toepassing in systemen die onderdelen of apparatuur vervaardigd uit aluminium bevatten. Ter complementatie van een optimale waterbehandeling in een gesloten verwarmingssysteem wordt tevens aangeraden om het suppletiewater te ontharden en om een deelstroomfiltratie van het recirculerende verwarmingswater uit te voeren.

Werking:

SPro reageert onder alle omstandigheden, in een groot pH bereik en bij temperaturen > 50oC, goed en snel met zuurstof. Als reactieproduct met zuurstof wordt sulfaat gevormd.

Fysische eigenschappen:

uiterlijk: licht roze, sterk riekende vloeistof (zwaveldioxide).
pH (1% oplossing): 3,5-4,0.
dichtheid: 1.310 kg/m3.
stollingspunt: <0oC, (vorstvrij bewaren).

Doseringsvoorschrift:

Doseerapparatuur moet voorzien zijn van een polyethyleen, PVC of RVS 316 doseerkop en leidingwerk. SPro kan onverdund proportioneel aan de hoeveelheid ketelvoedingswater gedoseerd worden in de voedingswa­terleiding naar de stoomketel toe, of gemengd worden met andere waterbehan­delingsproducten. Voor tuinbouwtoe­passingen kan SPro gemengd worden met de typische stoomketel waterbehandelingsproducten SteamPro en pH Pro. Voor industriële toepassingen kan SPro gemengd worden met industriële stoomketel waterbehande­lingsproducten. Aanbevolen dosering: per ppm zuurstof in het ketelvoedingswater is 16 ppm SPro nodig (16 ml/m3). Richtlijn in ketelwater: 30-60 ppm overmaat als sulfiet (SO32-).

Voorzorgsmaatregelen:

SPro is een licht zure oplossing en kan irriterend zijn voor de huid. Draag beschermende kleding, gelaatsbe­scherming en chemisch bestendige handschoenen. Zorg voor een goede ruimtelijke ventilatie of ademhalingsbescher­ming (filtertype P2). Ingeval van oog- en huidcontact overvloedig wassen en met veel water spoelen (ogen). In geval van oogcontact een arts waarschuwen. In geval van tuinbouwtoepassingen voorkom dampvorming naar het gewas toe, ventileer naar de buitenlucht. Voor meer informatie wordt verwezen naar de Veiligheidsinformatiebladen.

FDA toepassingen:

SPro is samengesteld volgens de FDA richtlijnen, welke internatio­naal gehan­teerd worden voor de toepassing van waterbehandelingspro­ducten in stoomsys­te­men met toepassing van open ­stoom op voedingsmidde­len.