Voorkomt verstoppingen van organische aard, verslijning en bacteriëngroei in druppelsystemen, in combinatie met Drippro hebben beide middelen een synergerende werking d.w.z elkaar versterkend, indien op de juiste wijze samengevoegd. OrgPro heeft tevens een reinigende werking tijdens de teelt, en is biologisch afbreekbaar. Bij ingebruikname van OrgPro strekt het tot aanbeveling om de gehele druppelinstallatie na ca. 1 week goed door te spoelen en dit enige malen periodiek te herhalen.

Werking:

Orgpro heeft als hoofdbestanddeel 35% waterstofperoxide, wat zijn werking ontleend aan zijn oxiderend vermogen. OrgPro dient altijd in combinatie met DripPro te worden gedoseerd om een optimale werking te kunnen garanderen.

Doseringsvoorschrift:

De aanvangsdosering van OrgPro is max 300 cc/m³ voedingswater, en de onderhouds-dosering bij schone systemen is 200 cc/m³. Dosering geschied uitsluitend met doseerapparatuur welke is geleverd/ gemonteerd door HydroPro BV en/of dealers van HydroPro BV.

Voorzorgsmaatregelen:

Ogen: Na aanraking met ogen onmiddellijk wassen met veel water, gedurende 15 minuten waarbij de oogleden zover mogelijk open moeten worden gehouden. Vervolgens en in alle gevallen een oogarts raadplegen.
Huid: Kans op brandwonden. Bij langdurig blootstelling zijn de gevolgen ernstig en is medische hulp noodzakelijk.
Symptomen, irritatie en voorbijgaande bleekheid op de contactplaats met de huid.

Fysische en chemische eigenschappen

 • Voorkomen: vloeistof
 • Kleur: kleurloos
 • Geur: licht prikkelend/reukloos
 • Kookpunt: 108 °C
 • Stoltpunt: -33 °C
 • Dichtheid: 1,128 g/l, 20 °C.
 • pH: 2,5
 • MAC-waarde: 1 ppm (1,4 mg/m3) (90% H2O2)
 • Vlampunt: niet ontvlambaar
 • Ontvlambaarheid: niet ontvlambaar
 • Zelfontbranding: niet ontvlambaar
 • Ontledingstemperatuur: >60oC (autokatalytische ontleding waarbij zuurstof vrijkomt).
Ontploffingseigenschappen: – met brandbare stoffen
 • met bepaalde materialen (zie sectie 10)
 • bij plotselinge ontleding
 • bij verwarmen
Oxidatie-eigenschappen: oxiderend
 • Dampspanning: 12 mbar, 20 °C (50% waterstofperoxide en water)
 • Oplosbaarheid:  in water: volledig
 • in organische oplosmiddelen:
 • in polaire organische oplosmiddelen

Verdelingscoëfficiënt n-octanol/water:

geen gegevens beschikbaar.

Toxicologische informatie:

Aard van de risico’s bij de mens:
Waterstofperoxide 35% is een corrosieve vloeistof en heeft een bijtende werking bij contact met menselijk weefsel.

Resultaat dierproeven:

Orale LD50 (rat): 1232 mg/kg.
Dermale LD50 (konijn): >2000 mg/kg.
Inhalatie LC50 (rat): 2000 mg/kg.