Het doseren van Org- en DripPro®

 • Org- en Dripro® worden beiden apart gedoseerd.

 • OrgPro® wordt de laatste druppelbeurt van de dag meegegeven. Hierbij moet rekening worden gehouden  met de inhoud van het watergeefsysteem en de grootte van de laatste watergift. Aan het einde van de laatste druppelbeurt moet OrgPro® in het gehele systeem in de juiste concentratie aanwezig zijn voor een goede reinigende werking. Bij twijfel kan dit gecontroleerd worden met een teststrookje op het einde van de druppelleiding.
 • De maximale dosering OrgPro® is 300 ml per mwater.
 • Er mogen geen metalen en organische voorwerpen in aanraking komen met de geconcentreerde OrgPro® dit kan tot gevolg hebben, dat het product zijn werkzaamheid verliest en de temperatuur van de oplossing ongewenst hoog wordt!
 • Als de temperatuur van de oplossing toch oploopt moet deze verdunt worden met leidingwater. De dosering moet dan wel bijgesteld worden voor verder gebruik!
 • De OrgPro® niet in de zon plaatsen!
 • OrgPro® niet gebruiken gedurende de eerste 6 weken na de opkweek i.v.m. mogelijke schade aan jonge wortels.
 • OrgPro® is een half jaar houdbaar vanaf de aanmaak datum op uw vat.
 • DripPro® is een product dat de oplosbaarheid van zouten verhoogd. Hierdoor wordt een aanslag van kunstmestzouten voorkomen, waardoor organische vervuiling minder kans heeft.
 • DripPro® wordt met iedere druppelbeurt meegedoseerd.
 • De dosering DripPro® is 20 ml per m3.
  • Bij recirculatie mag het percentage hergebruik procentueel op de dosering DripPro® in mindering worden gebracht. Dit betekent bijvoorbeeld als men  20 % drainwater hergebruikt, de dosering DripPro® dan  20 ml – 20% = 16 ml per m3.
  • DripPro® is 1 jaar houdbaar vanaf de aanmaak datum op uw vat.

Het doseren van Org- en DripPro®

In praktijk blijken bovengenoemde doseringen van Org- en DripPro® voldoende te zijn om het systeem schoon te maken en te houden.

 • !! Bij het gebruik van Org- en DripPro® kan het voorkomen dat na verloop van tijd de vervuiling los komt, meestal gebeurt dit na enkele weken gebruik met name in reeds vervuilde systemen.
 • !!  Het is dan ook belangrijk, wanneer gestart wordt met Org- en DripPro® regelmatig  het leidingen systeem te spuien of af te zuigen. Afhankelijk waar de vervuiling zich in de druppelslangen zich bevindt.

Dit om eventuele grote deeltjes te verwijderen, zodat deze geen kans.

krijgen om de capillairen te verstoppen (advies in deze is dan om de eerste 8 weken elke week een keer af te spuien).

 • Een hogere concentratie dan 300 ml OrgPro® wordt niet geadviseerd. De doseerpomp dient dan ook zo te zijn afgesteld dat zijn maximale opbrengst 300 ml per m3 bedraagt.
 • Het is altijd aan te raden het systeem goed door te spoelen c.q. af te zuigen voordat u begint met het doseren van Org- en Drippro®.

Org- en Drippro in combinatie met gewasbeschermingsmiddelen

 • Org- en Drippro® kunnen en mogen niet in combinatie met gewasbeschermingsmiddelen en biologische preparaten worden gebruikt.
 • Zorg ervoor dat er geen Org- en Drippro® in uw systeem aanwezig is wanneer u gewasbeschermingsmiddelen of biologische preparaten wilt toepassen.
 • Laat de Org- en Drippro-doseerset tijdens het toepassen van gewasbeschermingsmiddelen of biologische preparaten een dag uit staan, zodat de plant het middel optimaal kan opnemen.

Controle van de dosering Org-Pro®

 • U kunt de concentratie van Org-Pro® vaststellen m.b.v.  peroxide-teststrookjes. Hierna kan de dosering eventueel worden bijgesteld door de doseerhoeveelheid van de pomp te veranderen.
 • Controle kan plaatsvinden direct in de mengbak of via een aftappunt in de persleiding.
 • Controle van de concentratie Org-Pro® uit de druppelaar, kan in het begin niet of nauwelijks een waarde aangeven, dit komt omdat het product wordt verbruikt in de leiding waar het zijn “werk” doet.
 • Wanneer u gedurende langere tijd niet overal in het systeem OrgPro® meet, neem dan contact op met uw Org-en Drippro® leverancier.
 • Controleer in een recirculatiesysteem regelmatig de concentratie Org- en Drippro®.

Veiligheid

Bij het wisselen van de vaten Org- en Drippro® dienen de volgende punten in acht genomen te worden:

 • Werk rustig, schoon en gecontroleerd.
 • Draag zuurbestendige handschoenen.
 • Draag een veiligheidsbril.
 • Laat de vaten rustig leeglopen.
 • De Org- en Driprpo® producten koel en donker opslaan.
 • De  vaten met OrgPro® oplossing niet in direct zonlicht plaatsen , bij opwarmen kan het gebeuren dat de OrgPro® sneller gaat ontleden en hierdoor kan de temperatuur van de oplossing gaan stijgen en loopt de werking terug.
 • Mocht het voorkomen dat de oplossing te warm wordt, dan kan door toevoeging van leidingwater de reactie gestopt worden.
 • BIJ MORSEN OP DE HUID, DIRECT AFSPOELEN MET VEEL WATER !!

Voor meer informatie download de Product Veiligheidsblad van beide producten: