OxPro Plus is een zuurstofbinder en metaalpassivator met vluchtige eigenschappen. OxPro Plus is toepasbaar als zuurstofbinder in stoomke­tels, stoom-, condensaat- en gesloten warm- of heetwatersyste­men. Als bijkomende eigenschap fungeert OxPro Plus als metaalpassivator voor staal en koperhoudende legeringen en is dus een goed alternatief voor natriumbisulfiet in warm- en heetwatersystemen. In stoomsystemen gaat Oxpro Plus mee met de stoom en remt daarmee de corrosie in het condesatieretoursysteem af.

Werking:

  • OxPro Plus reageert onder alle omstandigheden, in een groot pH bereik en bij temperaturen > 35oC, goed en snel met zuurstof en vormt geen schadelijke of zoutverhogende bijproducten.
  • Koper- en ijzeroxide worden gereduceerd tot CuPro-oxide en magnetiet welke een dun corrosiewerend laagje vormen op de metaaloppervlakken.
  • De reductie van koper en ijzeroxide heeft tot gevolg dat er minder koper en ijzerafzettingen in het systeem plaatsvinden, het systeem blijft of wordt schoon. Dit laatste is vooral gunstig in gesloten heetwatersystemen.
  • Doordat OxPro Plus vluchtig is kan het ook stoom- en condensaatsystemen beschermen tegen corrosie.

Fysische eigenschappen:

uiterlijk: helder kleurloze oplossing.
pH (1% oplossing): 7.
dichtheid: 990 kg/m3.
vlampunt:  >62oC, het product bevat een vluchtig oplosmiddel.

Doseringsvoorschrift:

Doseerapparatuur moet voorzien zijn van een polipropyleen, teflon of RVS doseerkop en leidingwerk.

  1. In stoomsystemen:

    OxPro Plus moet in de bodemsectie van de ontgasser of in de voedingswaterleiding naar de stoomketel toe gedoseerd worden. De dosering is 60 ml/m3/ppm zuurstof in het voedingswater. Afwijkende doseringen dienen in nauw overleg met onze vertegenwoordiger bepaald te worden.

  2. Voor gesloten warm-, heetwater en stadsverwarmingssystemen:

    De geadviseerde begindosering van OxPro Plus is 250 ml/m3, hiermee kan 5 ppm zuurstof gebonden worden. De hoeveelheid nadosering is afhankelijk van de zuurstofdichtheid van het systeem en dient gestuurd te worden op een overmaat OxPro Plus van 10-100 ppm.

Voorzorgsmaatregelen:

OxPro Plus is een relatief ongevaarlijk product. Draag beschermende kleding, gelaatsbescherming en chemisch bestendige handschoenen. Ingeval van oog- en huidcontact overvloedig wassen en met water spoelen (ogen). In geval van oogcontact een arts waarschuwen. Voorkom lekkages uit systemen naar productieruimten!
Voor meer informatie wordt verwezen naar de Veiligheidsbladen.