Heat Pro is een compleet waterbehandelingsmiddel voor het behandelen van gesloten verwarmingssyste­men, zoals stadsverwarmingssystemen en verwarmingssystemen in de glastuinbouw. Heat Pro is niet geschikt voor toepassing in systemen die onderdelen of apparatuur vervaardigd uit aluminium bevatten. Ter complementatie van een optimale waterbehandeling in een gesloten verwarmingssysteem wordt tevens aangeraden om het suppletiewater te ontharden en om een deelstroomfiltratie van het recirculerende verwar­mingswater uit te voeren.

Werking:

HeatPro stabiliseert de pH-waarde van het verwarmingswater op een waarde tussen een pH van 9 en een pH van 10. Daarnaast verzorgd HeatPro een stabilisatie van de aanwezige hardheid en heeft het een dispergeren­de, reinigende werking op vervuiling al aanwezig in het systeem. Door HeatPro gedispergeer­de vervuiling kan goed uit het systeem verwijderd worden middels deelstroomfiltratie. Corrosiewering door metaalpassivatie en zuurstofbinding wordt verzorgd door een aantal corrosieïnhibi­toren, waaronder het product, OxPro een organische zuurstofbinder.

Fysische eigenschappen:

uiterlijk: donkerbruine oplossing.
pH (1% oplossing): 12.
dichtheid: 1.100 kg/m3.

Doseringsvoorschrift:

De HeatPro dosering hangt af van de mate van vervuiling in een systeem. De basisdosering voor onthard water is 500-1000 ml per m3 systeemvolume, per 1odH in het CV-water moet 250 ml HeatPro per m3 systeemvolume extra gedoseerd worden. HeatPro kan sterk verbruikt worden, doordat er veel vervuiling in het systeem aanwezig is, nadoseringen zijn dan noodzakelijk.
Een juiste HeatPro dosering kan afgeregeld worden, door bepaling van de pH (tussen 9 en 10) en van het fosfaatgehalte (20-50 ppm) in het verwarmingswater. De richtwaarde voor het gehalte aan zuurstofbinder in het verwarmingswa­ter is 10-100 ppm. Indien veel zuurstofbinder wordt verbruikt kan , OxPro worden nagedoseerd worden.

Voorzorgsmaatregelen:

Draag geschikte beschermende kleding, handschoenen en gelaatsbescherming! Bij oog- of huidcontact overvloedig spoelen met water. In het geval van oogcontact een arts waarschuwen. Voor meer informatie wordt verwezen naar de Veiligheids­bladen.