DripPro voorkomt verstoppingen van anorganische zouten in leiding en bevloeiing (druppel)systemen,
DripPro heeft tevens een reinigende werking en is biologisch afbreekbaar. Bij ingebruikname van DripPro strekt het tot aanbeveling om de gehele installatie na ca. 1 week goed door te spoelen en dit enige malen periodiek te herhalen.
DripPro is een fysisch product, ( geen chemische reacties) geen problemen bij afvoer naar oppervlaktewater, heeft een neutraal pH, is geheel ongevaarlijk en is biologisch afbreekbaar.

Werking:

DripPro plus is een uitgeneutraliseerde anionogene detergent in water.

Doseringsvoorschrift:

De dosering van DripPro plus is 10 cc/m³ voedingswater, echter is gevallen waar een percentage drain wordt hergebruikt kan de dosering worden aangepast. Dosering geschied uitsluitend met doseerapparatuur welke is geleverd/ gemonteerd door HydroPro BV en/of dealers van HydroPro BV.

Voorzorgsmaatregelen:

Draag rubber handschoenen met lange schacht, een nauwsluitende veiligheidsbril of gelaatsscherm.

Fysische en chemische eigenschappen.

 • Voorkomen: licht visceuze vloeistof
 • Kleur: lichtgeel
 • Geur: lichte ammoniakgeur.
 • Kookpunt: > 100 °C
 • Stollingspunt: ± -5 °C
 • Dichtheid: 1,04 g/l, 20 °C
 • pH: 7,8-8,3
 • MAC-waarde: niet van toepassing
 • Vlampunt: niet van toepassing
 • Ontvlambaarheid: niet brandbaar
 • Zelfontbranding: > 400 °C
 • Ontploffingseigenschappen: niet van toepassing
 • Oxidatie-eigenschappen: niet bepaald
 • Dampspanning: ± 23 mbar (oplosmiddel), 20 °C
 • Oplosbaarheid:  in water: goed oplosbaar
 • in organische oplosmiddelen: in de meeste organische oplosmiddelen onoplosbaar
 • Verdelingscoëfficiënt n-octanol/water: niet bepaald.

Toxicologische informatie:

Aard van risico’s bij de mens: Niet bekend
Acute toxiciteit: LD50 oraal(ratten) > 2000 mg/kg
LD50 dermaal  niet bekend.
Overgevoeligheid: geen effect van overgevoeligheid bekend.
Primaire aandoening : Op de huid geen prikkelend effect.
Aan de ogen  geen prikkelend effect.