Algemene adviezen:

 • Inspecteer de CV –ketel en WKK.(warmtewisselaars)- koelsysteem waterzijdig en let op of er veel corrosieproducten en andere vervuiling in de ketel zijn waar te nemen. Indien de vlampijpen bedekt zijn met zwart slib, kijk dan of onder dat slib corrosie waar te nemen is. Indien er op de vlampijpen kogelronde gaten worden waargeno­men, dan kan dit, buiten zuurstofcorrosie, ook corrosie door bacteriën zijn.
 • Kijk goed of er geen aanzettingen aanwezig zijn in de CV-ketel en WKK of koelsysteem. (op kalk gelijkende ijzeroxides). Een weinig afzetting op de keerkast belemmert de warmteoverdracht sterk en deze keerkast is al de heetste plek van de ketel. Dit leidt natuurlijk al snel tot schade en lekkages door losliggende vlampijpen! Spuit de CV- ketel eventueel schoon­ met een hoge druk spuit.
 • De inspectie van de CV- ketel, WKK of koelsysteem is ons inziens noodzakelijk om twee rede­nen:
  1. Het vaststellen van een beginsituatie m.b.t. het opstarten van een waterbehandeling.
  2. Evalueren hoe de staat van de ketel , warmtewisselaars of koelsysteem waterzijdig zijn.

Een waterbehande­ling moet er in het  algemeen als volgt uit zien:

 1. Het uitvoeren van een deelstroomfiltratie om de aanwezige vervuiling zoals slib van corrosieproducten en organisch materiaal uit het koel/CV- systeem te verwijderen is noodzakelijk. Een gesloten systeem moet vrij van vervuiling en slib zijn.
 2. Vul altijd bij middels een vast vulpunt, bijvoorbeeld via een watermeter en kleine wateront­harder.
 3. Laat regelmatig een wateranalyse uitvoeren, om de waterkwaliteit kritisch te bewaken.
 4. Afhankelijk van de waterkwaliteit kan een nabehandeling met chemicaliën noodzakelijk zijn, bijvoorbeeld voor zuurstofbinding, afremmen bacteriologische activiteit en bufferen van de pH.
 5. Normaal gesproken is op een koel/verwarmingsysteem met weinig lekkages, slechts een minimale waterbehandeling nodig.
 6. Bij plaatsing van een koud/warm wateropslag dient deze te worden afgevuld met onthard water.

In overleg met uw installateur en leverancier kan een gespecialiseerd bedrijf een waterzijdige ketelinspectie uitvoeren, en tevens een deskundig advies afgeven. Door op tijd maatregelen te nemen kan heel veel narigheid en kosten door aanzettingen en corrosieschade in ketels, warmtewisselaars en koelsystemen worden voorkomen.

Aandachtspunten voor het behoud van een gesloten Koel/verwarmingssysteem en WKK:

Een goed moment om stil te staan bij een waterbehandeling is bij nieuwbouw en tijdens een verbouwing, uitbreiding  met koud/warm wateropslag  en/of WKK. Mede door waterverlies en gebruik van slechte kwaliteit voedingswater is het water in  huidige koel/CV- systemen veelal van matige kwaliteit. Dit  openbaart zich veelal in lekkages van seals en pakkingen van pompen, afsluiters die niet meer functioneren, verstoppingen in bepaalde gedeelte van het koel/verwarmingssysteem en warmtewisselaars  van WKK. die defect of oververhit raken. Indien er geen goede koud/warmteverdeling in de kas koel/verwarmingssysteem is, kan dit  zelfs groeiachterstand van het gewas tot gevolg hebben.

Met name voor de koud/warmteoverdracht  kan afzetting van kalk en corrosieproducten (magnetiet) een behoorlijk rendementsverlies  opleveren. U als tuinder bent zelf verantwoordelijk voor de waterkeuze in uw koel/verwarmingssysteem. Bronwater of oppervlakte water als vulwater voor een modern verwarmingssysteem met grote inhoud is sterk af te raden, goed gefilterd zuiver regenwater of ontkalkt leidingwater met een laag chloride gehalte < 20 ppm. hebben de voorkeur.

Het verschil tussen een 3-treks vlampijpketel en de moderne warmtewisselaar met vergelijkbare warmteoverdracht capaciteit is de verhouding verwarmd oppervlak ook wel aangeduid als (VO). Indien er in een verwarmingsketel een afzetting van 2 a 3mm  op het (VO) aanwezig is en de ketelcapaciteit is ruim voldoende dan zal er weinig schade in de ketel aangericht worden. Echter de warmte overdrachtsreductie bedraagt wel ca. 20%, en na verloop van tijd kunnen de vlampijpen loskomen in de pijpplaat hetgeen tot dure reparaties kan leiden. Bij warmtewisselaars met hoog vermogens en dunnere wanddiktes, kunnen afzettingen van minder dan 0,5 mm al grote gevolgen hebben. Mede doordat de wisselaars gevoeliger zijn voor afzettingen van hardheidszouten en corrosieproducten zoals magnetiet zullen deze daardoor sneller stuk gaan en grotere warmteoverdracht reducties kennen. (kenmerkend zijn de storingen met WKK installaties)

Voor de levensduur van  gesloten koel/verwarmingssysteem, is het belangrijk dat het gevrijwaard blijft van slib, organische vervuiling en corrosieproducten ontstaan door bacteriologische activiteit, zuurstof en  zuur (lage afwijkende pH).

“Preventief onderhoud van de koel / verwarmingsinstallatie is in uw eigen belang.”
Richtlijnen  voedingswater voor koel en CV-systeem .

CIRCULATIEWATER geheel stalen systemen.
Parameter Eenheid Normstelling
pH minimaal – maximaal waarde 9,5  –  10,0 ( in aanwezigheid van aluminium  max 8,5)
Geleidbaarheid maximale waarde  (µS/cm ) niet hoger als waarde voedingswater met een maximum van 1000
p-getal minimaal – maximaal
(mval/l )
1,0 – 3,0 bij behandeling met een alkaliserend middel
Totale hardheid maximale waarde
(°dH)
0,1 bij veel waterverlies – < 1,0 bij weinig waterverlies.
chloride maximale waarde
(ppm)
max. 100  bij aanwezigheid van RVS en Aluminium max 50 (***)
sulfaat maximale waarde
(ppm)
max. 100  bij aanwezigheid van RVS en Aluminium max 50 (***)
fosfaat minimale – maximale
(ppm)
20 – 40 indien waterbehandeling op basis van orthofosfaat
ammonia maximale waarde  (ppm-CZV) 0,5 bij afwezigheid van een koperinhibitor.
zuurstofbinder maximale waarde
(ppm)
afhankelijk van het type waterbehandeling
corrosie-inhibitor maximale waarde afhankelijk van het type waterbehandeling
ijzertotaal maximale waarde (ppm) 0,5  ( indien hoger vindt er corrosie plaats)
zuurstof maximale waarde 0,1 (*)
CIRCULATIEWATER geheel stalen systemen.
Parameter Eenheid Normstelling
pH minimaal – maximaal waarde 9,5  –  10,0 ( in aanwezigheid van aluminium  max 8,5)
Geleidbaarheid maximale waarde  (µS/cm ) niet hoger als waarde voedingswater met een maximum van 1000
p-getal minimaal – maximaal
(mval/l )
1,0 – 3,0 bij behandeling met een alkaliserend middel
Totale hardheid maximale waarde
(°dH)
0,1 bij veel waterverlies – < 1,0 bij weinig waterverlies.
chloride maximale waarde
(ppm)
max. 100  bij aanwezigheid van RVS en Aluminium max 50 (***)
sulfaat maximale waarde
(ppm)
max. 100  bij aanwezigheid van RVS en Aluminium max 50 (***)
fosfaat minimale – maximale
(ppm)
20 – 40 indien waterbehandeling op basis van orthofosfaat
ammonia maximale waarde  (ppm-CZV) 0,5 bij afwezigheid van een koperinhibitor.
zuurstofbinder maximale waarde
(ppm)
afhankelijk van het type waterbehandeling
corrosie-inhibitor maximale waarde afhankelijk van het type waterbehandeling
ijzertotaal maximale waarde (ppm) 0,5  ( indien hoger vindt er corrosie plaats)
zuurstof maximale waarde 0,1 (*)

* streefwaarde onder ideale omstandigheden.
** maat voor hoeveelheid alg, etc in het  water, wordt gerelateerd aan het chemisch zuurstofverbruik.
*** indien er RVS wordt toegepast in het systeem is onder vervuilende omstandigheden, afhankelijk van het type RVS wat wordt toegepast  een maximale chloridenconcentratie van 10 ppm aan te bevelen.

CV SYSTEMEN

HydroPro zorgt ervoor dat uw systemen blijven werken!