CorroPro:

  • is een filmvormende vluchtige zuurstofbinder die met de stoom wordt meegevoerd.
  • legt een beschermende filmlaag in apparatuur en condensnet voor het remmen van de corrosie.
  • heeft een pH verhogende werking wat corrosief condenswater uit neutraliseert.
  • is een mix van Amines die toegestaan is  bij voedselproductie tot een Max. Waarde van 25 ppm. in de stoom.

Doseringsvoorschrift

In overleg met producent en afhankelijk van waterkwaliteit Dosering 100 cc. per 1000 liter in het voedingswater van de stoomketel of na de ketel in de stoomleiding. Meetwaarde in het condenswater dient tussen  pH 7,5 en 8,5 te zijn.

Fysische eigenschappen

pH12
geurammoniakaal
vriespunt-40 gr. C
vlampunt+39 gr. c
uiterlijk heldere lichtgele vloeistof

Voorzorgsmaatregelen

Draag geschikte beschermende kleding, handschoenen en gelaatsbescherming. Ingeval van oog -en huidcontact, overvloedig spoelen en wassen met water. In beide gevallen een arts waarschuwen. voorkom overmatig inademen. In geval van morsen absorberen met zand of ander daarvoor geschikt absorptie middel. Daarna opvegen.

Voor meer informatie wordt verwezen naar de veiligheidsbladen.
TransportEtikettering
UN2734
Corrosiefontvlambaar
VOS40,5%
R-zinnen10,20/21/22,34
ABM klasse9B
S-zinnen23,26,36/37/39,45,5

verpakking

25kg. jerrycans.