CorroPro:

  • is een filmvormende vluchtige zuurstofbinder die met de stoom wordt meegevoerd.
  • legt een beschermende filmlaag in apparatuur en condensnet voor het remmen van de corrosie.
  • heeft een pH verhogende werking wat corrosief condenswater uit neutraliseert.
  • is een mix van Amines die toegestaan is  bij voedselproductie tot een Max. Waarde van 25 ppm. in de stoom.

Doseringsvoorschrift

In overleg met producent en afhankelijk van waterkwaliteit Dosering 100 cc. per 1000 liter in het voedingswater van de stoomketel of na de ketel in de stoomleiding. Meetwaarde in het condenswater dient tussen  pH 7,5 en 8,5 te zijn.

Fysische eigenschappen

pH 12
geur ammoniakaal
vriespunt -40 gr. C
vlampunt +39 gr. c
uiterlijk  heldere lichtgele vloeistof

Voorzorgsmaatregelen

Draag geschikte beschermende kleding, handschoenen en gelaatsbescherming. Ingeval van oog -en huidcontact, overvloedig spoelen en wassen met water. In beide gevallen een arts waarschuwen. voorkom overmatig inademen. In geval van morsen absorberen met zand of ander daarvoor geschikt absorptie middel. Daarna opvegen.

Voor meer informatie wordt verwezen naar de veiligheidsbladen.
Transport Etikettering
UN 2734
Corrosief ontvlambaar
VOS 40,5%
R-zinnen 10,20/21/22,34
ABM klasse 9B
S-zinnen 23,26,36/37/39,45,5

verpakking

25kg. jerrycans.