BioPro  is een uitstekend biodispersant ter reiniging van systemen die vervuild zijn door corrosieprodukten van sulfaatredu­cerende bacteriën (SRB) en slijmvormende bacteriën die voor kunnen komen in open recirculerende koelsystemen en gesloten koel-, stadsverwarmings- en verwarmingssystemen in de glastuinbouw.

Werking:

BioPro heeft een sterke (kationische) oppervlakte actieve werking en is in staat slib en aanzettingen, ontstaan door bacteriën vervuiling (biofouling), open te breken en de bacteriële activiteit te remmen. Door de oppervlakte actieve werking kan het bacteriënverza­melingen, op slecht doorstroomde plaatsen in een systeem, bereiken en verwijderen.

Fysische eigenschappen:

uiterlijk: heldere zeepachtige oplossing, kan bij verdunning sterk schuimen.
pH (1% oplossing): 6-8.
dichtheid: 980 kg/m3.
vlampunt: ±47oC, het product bevat een vluchtig oplosmiddel.

Doseringsvoorschrift:

BioPro moet puur in het systeem gedoseerd worden en mag niet gemengd worden met andere producten. BioPro mag niet direct na een RePro- of HeatPro dosering in het systeem gedoseerd worden.
  1. Voor nieuwe gesloten systemen:
    Indien een nieuw gesloten systeem wordt opgevuld met water waaraan. BioPro in een concentratie van 100 ppm is toegevoegd, zullen in het vulwater aanwezige bacteriën in voldoen mate geremd worden in hun groei, om toekomstige microbiologische groei en corrosie in het systeem te voorkomen.
  2. Voor vervuilde gesloten koel-, CV- en stadsverwarmingssystemen:
    In vervuilde gesloten systemen kan alleen toegepast worden in combinatie met deelstroomfiltratie en wordt normaal gesproken 2 of 3 keer in een overmaat van 200 ppm gedoseerd. De doseringsfrequentie voor een vervuild systeem is om de 2 à 3 weken, afhankelijk van de geconstateerde vervuiling. BioPro moet gelijkmatig verdeeld gedoseerd worden. Na een BioPro behandeling kan de normale waterconditionering voortgezet worden.
  3. Voor recirculerende koelsystemen:
    De dosering is afhankelijk van de operationele parameters van het betreffende koel­systeem.

Voorzorgsmaatregelen:

BioPro bevat een quaternaire ammoniumverbinding en een mengsel van oppervlakte actieve stoffen en heeft een sterk irriterend en corrosief karakter. Draag geschikte beschermende kleding, handschoenen en gelaatsbescherming!
BioPro kan bij oog- en huidcontact ernstige irritaties tot brandwonden toe bij langdurige blootstelling veroorzaken. In geval van oog- en huidcontact, overvloedig wassen met water en zeep (huid) of spoelen met water (ogen). In beide gevallen een arts waarschuwen. Voorkom lekkages uit systemen naar productieruimten of naar het gewas in glastuinbouwtoepassingen! Voor meer informatie wordt verwezen naar de Veiligheidsbladen.

Transport:

Etikettering:

A.D.R.: 8.66C. Symbool: C, Corrosief; ontvlambaar.
IMCO: 8-8148. R-zinnen: 10, 22, 34, 41, 50.
U.N. nr.: 1760-III. S-zinnen: 26, 28(water en zeep), 36/37/39.

Verpakking:

BioPro is verpakt in 25 kg jerrycans