DryPro wordt toegepast ter voorkoming van “natte” stoom tijdens het grondstomen met lage druk stoomketels in de glastuinbouw en stoomketels tot 20 bar. Natte stoom wordt veroorzaakt door opkokers en schuimvorming in het ketelwater en ontstaat wanneer het ketelvoedingswater teveel verontreinigingen in de vorm van organisch materiaal (algen), slib (slootwater), neergeslagen hardheidszouten, etc..
De in de tuinbouw gebruikelijk toe te passen waterbehandelings­mid­delen voor stoomketels, zoals  Steam Pro pH Pro en HydroPro, bevatten allen standaard een ontschuimingsmiddel. De ketelwaterkwaliteit kan echter dermate zijn, dat toch aanvullend extra DryPro gedoseerd moet worden, om droge stoom te kunnen produceren. DryPro kan dan enige verlichting bieden, echter bij een goede voedingswater­voorbehandeling en ketelwaterbe­handeling volgens de geldende normen zal een nadosering van DryPro overbodig blijken te zijn.

Werking:

DryPro verlaagt de oppervlakte­spanning van het ketelwater.

Fysische eigenschappen:

uiterlijk: heldere tot licht troebele oplossing.
pH (1% oplossing): 7-8.
dichtheid: 1000±10 kg/m3.
Oplosbaarheid: oplosbaar in water bij kamertemperatuur.

Doseringsvoorschrift:

Een en ander hangt natuurlijk van de ketelvoedingswater kwaliteit af. Indien geen verdere waterbehandeling met SteamPro, pH Pro of HydroPro wordt uitgevoerd is een begindosering van 300 ml DryPro per m3 ketelinhoud benodigd. Tijdens het stomen moet een dosering van ongeveer 100 ml/m3 ketelvoedingswater gedoseerd worden. Dit laatste kan ook als volgt berekend worden: iedere 8 uur stomen, 400 ml DryPro per 100 m2 stomen.
Indien reeds een waterbehandeling uitgevoerd wordt met SteamPro, pH Pro of HydroPro, moet eerst bekeken worden of het mogelijk is om de ketelvoedingswaterkwaliteit te optimaliseren. Indien deze optimalisatie niet mogelijk is kan er aanvullen DryPro gedoseerd worden volgens bovenstaand schema.

Voorzorgsmaatregelen:

DryPro is een betrekkelijk ongevaarlijk product, echter tijdens werken met chemicaliën is het altijd aan te bevelen om beschermende kleding, handschoenen en gelaatsbescherming te dragen! Voor meer informatie wordt verwezen naar de Veiligheids­bladen.

FDA toepassingen:

DryPro is samengesteld volgens de FDA richtlijnen, welke internatio­naal gehan­teerd worden voor de toepassing van waterbehandelingspro­ducten in stoomsys­te­men met toepassing van open ­stoom op voedingsmidde­len.