SPro

SPro is een zuurstofbinder op basis van natriumbisulfiet. SPro wordt toegepast in stoomketelsystemen ter voorkoming van zuurstofcorrosie. SPro kan toegepast worden in stoomketels tot een druk van 20 bar. Voor een snelle zuurstofbinding in industriële toepassingen en toepassingen met grote condensaatsystemen is tevens een gekatalyseerde versie verkrijgbaar: Corrostop/C.

Werking:
SPro reageert onder alle omstandigheden, in een groot pH bereik en bij temperaturen > 50oC, goed en snel met zuurstof. Als reactieproduct met zuurstof wordt sulfaat gevormd.

Fysische eigenschappen:
uiterlijk: licht roze, sterk riekende vloeistof (zwaveldioxide).
pH (1% oplossing): 3,5-4,0.
dichtheid: 1.310 kg/m3.
stollingspunt: <0oC, (vorstvrij bewaren).

Doseringsvoorschrift:
Doseerapparatuur moet voorzien zijn van een polyethyleen, PVC of RVS 316 doseerkop en leidingwerk. SPro kan onverdund proportioneel aan de hoeveelheid ketelvoedingswater gedoseerd worden in de voedingswa­terleiding naar de stoomketel toe, of gemengd worden met andere waterbehan­delingsproducten. Voor tuinbouwtoe­passingen kan SPro gemengd worden met de typische stoomketel waterbehandelingsproducten SteamPro en pH Pro. Voor industriële toepassingen kan SPro gemengd worden met industriële stoomketel waterbehande­lingsproducten. Aanbevolen dosering: per ppm zuurstof in het ketelvoedingswater is 16 ppm SPro nodig (16 ml/m3). Richtlijn in ketelwater: 30-60 ppm overmaat als sulfiet (SO32-).

Voorzorgsmaatregelen:
SPro is een licht zure oplossing en kan irriterend zijn voor de huid. Draag beschermende kleding, gelaatsbe­scherming en chemisch bestendige handschoenen. Zorg voor een goede ruimtelijke ventilatie of ademhalingsbescher­ming (filtertype P2). Ingeval van oog- en huidcontact overvloedig wassen en met veel water spoelen (ogen). In geval van oogcontact een arts waarschuwen. In geval van tuinbouwtoepassingen voorkom dampvorming naar het gewas toe, ventileer naar de buitenlucht. Voor meer informatie wordt verwezen naar de Veiligheidsinformatiebladen.

Transport: Etikettering:
A.D.R.: vrij. Symbool: Xn, Schadelijk.
IMCO: vrij. R-zinnen: 22, 31, 36/37, 38.
U.N. nr.: geen. S-zinnen: 7, 26, 37/39, 50 (zuren).
Gescheiden bewaren van zuren en oxiderende middelen, in geval van vermenging met zuren kan zwaveldioxide vrijkomen.

Verpakking:
SPro is verpakt in 25 kg jerrycans.

FDA toepassingen:
SPro is samengesteld volgens de FDA richtlijnen, welke internatio­naal gehan­teerd worden voor de toepassing van waterbehandelingspro­ducten in stoomsys­te­men met toepassing van open ­stoom op voedingsmidde­len.

Bekijk hier het veiligheidsinformatieblad