DripPro

Voorkomt verstoppingen van anorganische zouten in druppelsystemen, in combinatie met OrgPro hebben beide middelen een synergerende werking d.w.z elkaar versterkend, indien op de juiste wijze samengevoegd. DripPro heeft tevens een reinigende werking tijdens de teelt, en is biologisch afbreekbaar. Bij ingebruikname van DripPro strekt het tot aanbeveling om de gehele druppelinstallatie na ca. 1 week goed door te spoelen en dit enige malen periodiek te herhalen.

Werking:
DripPro is een uitgeneutraliseerde anionogene detergent in water.

Doseringsvoorschrift:
De dosering van DripPro is 20 cc/m³ voedingswater, echter is gevallen waar een percentage drain wordt hergebruikt kan de dosering worden aangepast. Dosering geschied uitsluitend met doseerapparatuur welke is geleverd/ gemonteerd door HydroPro BV en/of dealers van HydroPro BV.

Voorzorgsmaatregelen:
Draag rubber handschoenen met lange schacht, een nauwsluitende veiligheidsbril of gelaatscherm.

Fysische en chemische eigenschappen:

 • Voorkomen: licht visceuze vloeistof
 • Kleur: lichtgeel
 • Geur: lichte ammoniakgeur.
 • Kookpunt: > 100 °C
 • Stollingspunt: ± -5 °C
 • Dichtheid: 1,04 g/l, 20 °C
 • pH: 7,8-8,3
 • MAC-waarde: niet van toepassing
 • Vlampunt: niet van toepassing
 • Ontvlambaarheid: niet brandbaar
 • Zelfontbranding: > 400 °C
 • Ontploffingseigenschappen: niet van toepassing
 • Oxidatie-eigenschappen: niet bepaald
 • Dampspanning: ± 23 mbar (oplosmiddel), 20 °C
 • Oplosbaarheid:  in water: goed oplosbaar
 • in organische oplosmiddelen: in de meeste organische oplosmiddelen onoplosbaar
 • Verdelingscoëfficiënt n-octanol/water: niet bepaald.

Toxicologische informatie:

 • Aard van risico’s bij de mens: Niet bekend
 • Acute toxiciteit: LD50 oraal(ratten) > 2000 mg/kg
 • LD50 dermaal: niet bekend.
 • Overgevoeligheid: geen effect van overgevoeligheid bekend.
 • Primaire aandoening : Op de huid geen prikkelend effect.
 • Aan de ogen  geen prikkelend effect

Transport: Etikettering:
A.D.R.: ADR vrij.
IMCO: –. R-zinnen: –.
U.N. nr.: –. S-zinnen: –.

Verpakking en opslag:
Drippro is verpakt in 200 ltr drums.
Bewaar het produkt in de originele, gesloten verpakking.Normale ventilatie van de ruimte is voldoende.
Gescheiden en vorstvrij opslaan van basen.

Bekijk hier het veiligheidsinformatieblad

Download safety data sheet in  English